Осигурување

Агенцијата за супервизија на осигурувањето го продолжи рокот за усогласување на субјектите со Законот за супервизија на осигурување до 28 февруари 2020 година

Во врска со обврската на друштвата за осигурување за усогласување со Законот за изменување и дополнување на Законот за супервизија...